la ventana del arte canal vídeo I  volver anterior  I  ir a página de inicio  I
 
 
Col·lecció permanent
Palma de Mallorca, Mallorca

Seguint l'objectiu d'impulsar les obres de la seva col·lecció i compartir-les des de la transversalitat amb els diversos interlocutors, Es Baluard organitza la revisió expositiva dels seus fons per tal de configurar una nova disposició museogràfica a partir d'una genealogia que vectoritza lectures dogmàtiques, alternatives i casos d'estudi inèdits.

Aquesta nova presentació de la col·lecció permanent a la planta principal d'Es Baluard desenvolupa, a través de diversos estadis, un recorregut crític per les pràctiques artístiques locals, nacionals i internacionals que arrenca en l'academicisme vuitcentista de proximitat vers el paisatge natural de Mallorca i s'expandeix en diferents etapes i estils per situar-nos en alguns dels discursos de la contemporaneïtat que analitzen aquest esdevenir entre la subversió del paisatge i la recerca de l'equilibri estètic i social.


Siguiendo el objetivo de impulsar las obras de su colección y compartirlas desde la transversalidad con los diversos interlocutores, Es Baluard organiza la revisión expositiva de sus fondos configurando una nueva disposición museográfica a partir de una genealogía que vectoriza lecturas dogmáticas, alternativas y casos de estudio inéditos.

Esta nueva presentación de la colección permanente en la planta principal de Es Baluard desarrolla, a través de varios estadios, un recorrido crítico por las prácticas artísticas locales, nacionales e internacionales que arranca en el academicismo decimonónico de proximidad respecto al paisaje natural de Mallorca y se expande en diferentes etapas y estilos para situarnos en algunos de los discursos de la contemporaneidad que analizan ese devenir entre la subversión del paisaje y la búsqueda del equilibrio estético y social.


Continuing with the objective of promoting the works in its collection and sharing them transversally with the different interlocutors, Es Baluard is organising the expositive review of its reserves, configuring a new museographic arrangement based on a genealogy that vectorises dogmatic, alternative interpretations and unprecedented case studies.

This new presentation of the Permanent Collection on the main floor of Es Baluard develops -through several stages - a critical survey of local, national and international artistic practices, starting with the nineteenth-century academicism of proximity to the natural landscape of Mallorca and expanding into different stages and styles to situate us in some of the contemporary discourses which analyse that evolution between the subversion of the landscape and the quest for aesthetical and social balance.

 en Facebook esta página compartir en twitter comparte en Twitter esta página   Como llegar
foto usuario
Iniciar sesión   |   Registrarse
  • añade este vídeo a tus favoritos
  • envia este enlace a un amigo
Ver mis favoritos
Elige el idioma de la página

 Inicio » Canal Vídeo » Museu d´Art Modern i Contemporani Es Baluard » Col·lecció permanent » Exposición en vídeo Nº 318